Fakulteta za elektrotehniko z Ekonomsko fakulteto v okviru Univerze v Ljubljani sodeluje v projektu HyPro4ST- osrednji cilj projekta je razviti nov poklicni profil, imenovan “trajnostni in hibridni vodja projektov”, za trajnostni turistični sektor. Za oblikovanje tega profila, pa tudi za odziv na dejanske zahteve Evrope, je bilo predhodno potrebno izvesti analizo potreb trga dela. Junija 2023 so partnerji organizirali drugo projektno srečanje, tokrat na Hrvaškem, da bi ocenili napredek projekta in njegove dosedanje rezultate. Partnerji iz vseh sodelujočih držav (Hrvaška, Madžarska, Grčija, Italija, Portugalska, Slovenija) so imeli priložnost spoznati svoje projektne kolege in konzorciju predstaviti morebitne nove sodelavce. Projektno srečanje je bilo organizirano v Opatiji, kjer jih je sprejel gostitelj srečanj, tj. Fakulteta za turizem in hotelirstvo (FTHM)..

Projektni sestanek je bil potekal dva dni. Na sestanku so partnerji razpravljali o dosedanjih rezultatih in prihodnjih aktivnostih, ki jih je potrebno izvesti za uspešen nadaljnji razvoj projekta.

Projektni partnerji so izvedli študijo za vsako državo posebej, s katero so želeli ugotavljali trenutno stanje na področju projektnega vodenja in s tem povezanih kompetenc, da bi opredelili vrzeli v znanju in spretnostih ter dopolnili manjkajoče lastnosti novega poklicnega profila.

Trajnostno upravljanje projektov: pogled na vpliv in vrednost projekta.

Na podlagi tega profila bo pripravljeno tudi gradivo za tečaj usposabljanja HyPro4ST.

Nacionalna poročila

S postopkom, ki je združeval kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode (vprašalniki, intervjuji in fokusne skupine, pregled dokumentacije, identifikacija najboljših praks), so udeleženci projekta HyPro4ST lahko zbrali podatke o trajnostnem razvoju, veščinah in usposabljanju v turističnih sistemih ter o hibridni metodi upravljanja projektov v svojih državah. Rezultat je bila izdelava šestih nacionalnih poročil, po enega za vsako partnersko državo, v katerih so bile opisane potrebe trga dela.

Poročila razkrivajo raznolikost med sodelujočimi državami na področju vodenja projektov v trajnostnem turizmu, pa tudi razlike v znanju in usposobljenosti vodij projektov.

Na podlagi nacionalnih rezutatov se je oblikovalo končno poročilo, ki povzema vse ugotovitve in analize, ter zagotavlja, da so ugotovitve enotne in prispevajo k razvoju novega profila delovnega mesta.

Glavne ugotovitve nacionalnih poročil:

  • Družbe doživljajo velike spremembe in ljudje se tega zavedajo veliko bolj kot prej. Javne ustanove, podjetja in lokalne skupnosti obravnavajo zeleni in digitalni prehod kot nujen korak za svoj nadaljnji razvoj.
  • Ravno turizem v primerjavi z drugimi sektorji pozna to dinamiko, kar dokazuje tudi uspeh tako imenovanih “doživljajskih” proizvodov in pomen odgovornih praks, kot je regenerativni turizem.
  • Za spopadanje z družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi izzivi današnjega časa potrebujemo vedno boljše organizacijske in upravljavske sposobnosti. Te spretnosti ne zadevajo tako tehničnih vidik, kot tudi etiko, ustvarjalnost in inovativnost.
  • Usposabljanje ima pri tem ključno vlogo, ki pa mora biti v koraku s časom.
  • Kjer je vodenje organizacij dopolnjeno z metodami projektnega vodenja, se kot najučinkovitejši koncept izkaže kombinirana (torej hibridna) rešitev med tradicionalnimi in prožnimi pristopi. Vendar ta koncept še ni razširjen med turističnimi organizacijami, kar še posebej velja za manjše organizacije.

Končna analiza potreb trga dela projekta HyPro4ST bo javno dostopna na spletni strani projekta hypro4st-project.eu.

Partnerji projekta HyPro4ST

Komentirajte