Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR.

Namen projekta Think XR je usmerjen v vzpostavitev kurikuluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti. Tehnologije XR so v Evropi prepoznane kot ene izmed ključnih novih digitalnih tehnologij (Expert Workshop on Interactive Technologies) , saj predstavljajo nov, sodoben, digitalen in interaktiven medij.

V okviru projekta Think XR bo vloga partnerja ULFE pri pregledu in izbiri ustreznih tehnologij navidezne in obogatene resničnosti za potrebe poučevanja, razvoju novih didaktičnih pristopov in metodologij, načrtovanju in vrednotenju uporabniške izkušnje razvitih rešitev v okolju XR, znanstveno-raziskovalnem delu ter pri diseminaciji rezultatov in promociji projekta. Glavne koristi sodelovanja v projektu so predvsem v prenosu znanja in izkušenj s področij multimedijskih tehnologij in tehnologij razširjene (XR) resničnosti ter njihove aplikacije za učinkovito izobraževanje na druge partnerje. ULFE ima zaradi svoje izobraževalne vloge tudi bogate izkušnje s pripravo učnih gradiv ter z metodami poučevanja. Poleg tehnične ekspertize so pomembna tudi specifična znanja za načrtovanje dobre in ljudem prijazne uporabniške izkušnje izdelanih XR rešitev ter interakcij v XR okoljih. To bo omogočilo razvoj potrebnih kompetenc in novih storitev, ki jih bo možno implementirati tako na nacionalni, kot tudi na lokalni ravni, s tem pa prispevati k konkurenčnosti.

Vzpostavitev XR partnerstva

S projektom Think XR povezujemo strokovnjake, izobraževalne ustanove, mentorje, podjetja, organizacije in vodilne strokovnjake na področju tehnologij navidezne in razširjene resničnosti (XR tehnologij) v XR partnerstvo za razvoj digitalnih kompetenc.

Vabljeni k pristopu v partnerstvo (skenirajte QR kodo ali kliknite na povezavo):

Pristop v partnersko

Članica Univerze v Ljubljani: UL Fakulteta za elektrotehniko

Šifra projekta: ATP 140

Naziv projekta: Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti

Akronim: Think XR

Spletna stran projekta: https://think-xr.si/

Vodja projekta na UL FE: izr. prof. dr. Jože Guna

Financer projekta: Finančni mehanizem EGP 2014 -2021 in pripadajoča slovenska udeležba

Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30.4. 2024

Vrednost projekta: 702.596 €

Program: Izobraževanje – krepitev človeških virov

Raziskovalne organizacije:

  • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (ŠC) – nosilec projekta
  • Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (TPLJ) – projektni partner
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (UL FE) – projektni partner
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (UPM) – projektni partner
  • Hahnet d.o.o (HASH) – projektni partner
  • Unior Kovaška industrija d.d. (UZ) – projektni partner
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – projektni partner