Dostopnost in univerzalna uporabnost sta dva izmed temeljev za demokratizacijo svetovnega spleta. Načine za njuno zagotavljanje predpisuje mednarodno priznana zbirka smernic The Web Content Acessibility Guidelines (WCAG). V njih so zapisani načini omogočanja lažje rabe spletnih mest za vse, med drugimi tudi osebe s težavami z vidom, sluhom, gibljivostjo, govorom, kognitivnimi invalidnostmi. Smernice pa, zaradi zagotavljanja splošnosti, ne predpisujejo posebne metodologije za preverjanje in vrednotenje njihovega izpolnjevanja. V našem laboratoriju, kot del projekta WA Helps All: Web Accessibility enabling & measuring tool project, ki ga financira EUSCF, analiziramo uveljavljene prakse za evalvacijo spoštovanja WCAG na različnih spletnih mestih. Cilj našega dela je odkriti morebitne pomanjkljivosti v že obstoječih pristopih tovrstne evalvacije in pripraviti nov, interpretabilen, splošen, skalabilen in pravičen način tovrstnega ocenjevanja.

Ime projekta: WA Helps All: Web accessibility enabling & measuring tool

Partnerji:

  • Beletrina, Zavod za založniško dejavnost
  • Fakulteta za elektrotehniko, UL