Projekt EIP z nazivom »Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje« in akronimom »SMART AGRO GRAPE« se neposredno vključuje v koncept naprednega vinogradništva znanega kot »pametni vinogradi«. Glavna priložnost in izziv za vinogradnike v tem konceptu je pravilno oceniti razmere in pogoje v vinogradih z namenom določitve optimalnega časa in lokacije učinkovitega ukrepanja, ki vključuje predvsem oceno idealne količine potrebne vode, gnojil in sredstev za varstvo in zaščito trte. Izziv je za vinogradnike zahteven, saj so v Sloveniji zaradi pestre lastniške strukture kmetijskih zemljišč in kulturne krajine, vinogradi lokacijsko zelo razpršeni in posledično vezani na specifične klimatske pogoje posameznih mikrolokacij.

Uporaba novih IoT in drugih digitalnih tehnologij v kmetijstvu in tudi v vinogradništvu lahko zagotovi nižje proizvodne stroške v primerjavi s klasično obdelavo v obsegu med 20-30%. Omenjena ekonomska učinkovitost se izkazuje kot priložnost predvsem z vidika optimizacije stroškov izkoriščanja vodnih virov za namakanje, uporabe sredstev za gnojenje in varstvo rastlin, ter samih stroškov dela v vinogradih. Trenutno namreč populacija mladih vinogradnikov in vinarjev uporablja digitalna orodja predvsem za promocijske aktivnosti in prodajo, medtem ko je uporaba za prenos inovacij in praks, ter optimizacijo upravljanja vinogradov velik izziv in priložnost za prihodnost. Da bi povečali učinkovitost, storilnost in splošno kakovost vina, bomo v okviru projekta EIP »SMART AGRO GRAPE« partnerska kmetijska gospodarstva opremili z novimi tehnologijami. Digitalne tehnologije, vključno z Internet Stvari (IoT), lahko vinogradnikom prinesejo koristne rešitve in jim pomagajo pri pametnem odločanju, ki temelji na podatkih za prilagoditev načina proizvodnje v vinogradih.

Koncept »pametnih vinogradov« tako vključuje nova merilna orodja, ki omogočajo zbiranje množice podatkov zahvaljujoč uporabi nizko energijskih brezžičnih senzorjev. Koncept predstavlja temelj  prognostičnega kmetijstva, ki temelji na opazovanju in merjenju okoljskih podatkov za optimizacijo pridelave rastlin in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Brezžični senzorji bodo nameščeni v osrčju »pametnih vinogradov«, neposredno v tleh, na strojni kmetijski mehanizaciji, oziroma kot centralna senzorična postaja, od koder se bodo podatki shranjevali na centralnem strežniku za shranjevanje in obdelavo.

CILJI

Splošni cilj projekta je pridobiti ustrezne senzorične podatke neposredno in posredno iz izbranih lokacij kmetijskih gospodarstev z namenom shranjevanja, analize in postavitve napredne digitalne platforme, ki bo omogočila tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitejše upravljanje kmetijskih zemljišč – vinogradov ter bo z uvajanjem skupnih okoljskih pristopov posledično vplivala na zmanjševanje obremenitev kmetijstva na okolje.

Podrobnejši cilji projekta so:

 • Vzpostaviti inovativno partnerstvo na projektu, ki bo strokovno kompetentno in sposobno izvesti potrebni razvoj in testiranja za izboljšanje učinkovitosti upravljanja;
 • Dvigniti znanje in digitalne kompetence s področja naprednih digitalnih tehnologij in IoT orodij vključenih vinogradnikov;
 • Nabaviti in vključiti v testiranje potrebno novo tehnološko napredno digitalno senzorično opremo za zbiranje potrebnih podatkov na terenu in namestitev ter vključitev v uporabo v izbranih vinogradih;
 • Zbrati kakovostne senzorične in druge okoljske podatke ter arhivirati in analizirati pridobljene podatke v podatkovni bazi za izgradnjo in postavitev učinkovitega prognostičnega modula;
 • Razviti nove kmetijske prakse ter posredno zagotoviti prihranek in izboljšanje učinkovitosti porabe delovnega časa na kmetiji;
 • Z novimi rešitvami, praksami in znanjem prispevati k trajnostni rabi tal kmetijskih zemljišč;
 • Izvesti učinkovito usposabljanje in prenos znanja na deležnike projekta ter izvesti učinkovito razširjanje rezultatov;
 • Zagotoviti trajnostne rešitve v vinogradništvu v okviru koncepta »pametnih vinogradov«.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Med ključne rezultate projekta spadajo:

 • Razvita ena nova uporabniku prijazna aplikacija;
 • Vzpostavljena ena digitalna platforma v oblaku za procesiranje senzoričnih in okoljskih podatkov;
 • Razvit en numerični prognostični model za zmanjšanje vplivov kmetijstva na okolje;
 • Nabavljena senzorična oprema in usposobljena za uporabo na kmetijah;
 • Izveden en program usposabljanja in najmanj 10 usposobljenih kmetijskih gospodarstev;
 • Izvedeni vsaj trije dogodki prenosi znanja;
 • Izveden prenos znanja v prakso na najmanj pet različnih načinov;
 • Razširjeni rezultati projekta EIP z uporabo vsaj pet ali več različnih vrst komunikacijskih orodij;
 • Izveden vsaj en dogodek v organizaciji članov partnerstva.

Več informacij:


4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Ime projekta: SMART AGRO GRAPE, Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje

Program: Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP)

Vrednost projekta:  249.191,16 EUR

Trajanje: maj 2021- april 2024

Kontakt: emilija.stojmenova@ltfe.org

Partnerji:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (vodilni)
 • ANDREJ KRMAC, kmetija
 • KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o., Koper
 • 2KM Consulting d.o.o., podjetniško in poslovno svetovanje
 • PERCIPIO, razvoj in prodaja storitev, d.o.o.
 • MATEJ KRALJ, kmetija
 • JAN BORDON, kmetija
 • DOMEN JOGAN, kmetija
 • ROK RAŽMAN, kmetija
 • KATJA LEBER VRAČKO, kmetija
 • Kobal Wine Estate, družba za pridelavo vina in žganih pijač d.o.o., kmetijsko gospodarsto