Cilj projekta SIVA je prispevati k izboljšanju dostopnosti IKT na področju jugovzhodne Evrope s pomočjo širokopasovnih storitev, ki služijo kot alternativa in dopolnilo klasičnim storitvam – takšnim, ki jih ni moč izvajati na daljavo. S tem bo projekt pripomogel k zmanjšanju digitalne ločnice na omenjenem področju.

Dostop do informacij, širokopasovna povezljivost in financiranje virtualne dostopnosti so ključni za razvoj, uveljavitev in uporabo IKT v gospodarstvu in družbi nasploh. Neenakomerno razvita telekomunikacijska infrastruktura in dostop do storitev med posameznimi državami in regijami občutno zavirata konkurenčnost in kohezijo v jugovzhodni Evropi.

Tržni mehanizmi praviloma ne zadostujejo za izgradnjo telekomunikacijske infrastrukture na redko poseljenih in odročnih področjih. To dejstvo je široko priznano tako na evropskem kot nacionalnih nivojih odločanja. Države članice in regije na področju jugovzhodne Evrope so sprejele strategije za izboljšanje virtualne dostopnosti, kar pa zahteva nadaljnje delo predvsem v smislu definicije jasnih načrtov delovanja in ukrepov na področju implementacije. Vse to je predpogoj za doseganje ciljev iz naslova širokopasovne povezljivosti in dostopnosti storitev.

Cilj projekta SIVA je prispevati k izboljšanju dostopnosti IKT na področju jugovzhodne Evrope s pomočjo širokopasovnih storitev, ki služijo kot alternativa in dopolnilo klasičnim storitvam – takšnim, ki jih ni moč izvajati na daljavo. S tem bo projekt pripomogel k zmanjšanju digitalne ločnice na omenjenem področju.

Partnerji: Regionalno združenje lokalnih uprav Zahodne Makedonije (Grčija), Dežela Molise (Italija), Uprava pokrajine Kjustendil (Bolgarija), Občina Burgas (Bolgarija), Avtonomna uprava otoka Krete (Grčija), Razvojna agencija Milano Metropoli (Italija), Tehnična univerza na Dunaju (Avstrija), Univerza v Patrasu (Grčija), Fundacija za podjetništvo mladih (Republika Makedonija), Business Startup Center Bar (Črna Gora), Agencija za razvoj malih in srednje velikih podjetij (Bosna in Hercegovina) in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Elektrotehniko (Slovenija).

Trajanje: 01.10.2012 – 30.09.2014

Vrednost projekta: 1.545.338,00

Šifra projekta: SEE/D/0089/3.2/X