S projektom Digitalna UL naslavljamo enega ključnih izzivov modernizacije visokošolskega izobraževanja, in sicer zagotavljanje kakovostnejšega izobraževanja z možnostjo uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in drugih tehnologij z uporabo obogatenih, inovativnih metod ter pristopov v procesu poučevanja in učenja. Vpeljujemo najboljše pristope e-poučevanja za različne univerzitetne smeri, programe in discipline.

V okviru projekta je izvedena podrobna analiza stanja po vseh članicah UL. Identificirani so najbolj primerni inovativni pedagoškli pristopi z rabo IKT ter druge teoretične podlage, potrebne za izvedbo IKT podprtega pedagoškewga procesa. Izbranih in izvedenih je 46 sofinanciranih pilotnih nadgradenj predmetov, v obsegu najmanj 30 pedagoških ur po vseh članicah UL. Vzpostavljeno je pilotno enotno tehnološko učno okolje UL, tekom projekta pa se izvajajo številna usposabljanja, delavnice in posveti, namenjeni vsem pedagogom UL. Poleg omenjenega je kot trajnostni rezultat projekta predvidena vzpostavitev podpornega centra UL, ki bo organizacijsko in izvedbeno vsem članicam ponujal storitve podpore (didaktičnega in tehničnega svetovanja, usposabljanja ter razvoja in raziskav). Obseg in način izvajanja storitev je v okviru projekta preverjen v praksi preko nudenja podpore več kot 100 pedgogom, izvajalcem pilotnih nadgradenj in drugim visokošolskim učiteljem iz vseh članic UL.

Spletni naslov: https://di.uni-lj.si/

Naslov: Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti

Trajanje: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2020

Vrednost: 1.088.284,94 EUR

Šifra projekta: C3330-17-539022

Koordinacijska skupina:

  • Rektorat (UL),
  • Fakulteta za elektrotehniko (UL FE),
  • Pedagoška fakulteta (UL PEF),
  • Filozofska fakulteta (UL FF),
  • Fakulteta za upravo (UL FU),
  • Medicinska fakulteta (UL MF),
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI).
  • Vse članice Univerze v Ljubljani se vključujejo po posameznih aktivnostih.