Cilj projekta CODECS je povečati zanimanje in sposobnost evropskih kmetov, da bolje spoznajo digitalizacijo kot pot do trajnostnega razvoja. Skupaj s kmeti ter nosilci znanja in inovacij v kmetijstvu (t.i. akterji AKIS) bomo sooblikovali metode, orodja in uporabniku prijazne pristope, s katerimi bo mogoče ovrednotiti investicijo ter druge koristi, ki jih vpeljava novih tehnologij prinaša.

V okviru projekta bodo potekale aktivnosti, ki imajo namen 1) zagotavljanje informacij o stroških in koristih vpeljave digitalnih tehnologij za kmete, svetovalce in oblikovalce politik, 2) preučevanje in ustvarjanje pogojev za povečanje zmogljivosti podeželskih skupnosti ter 3) oblikovanje priporočil za nove politike, ki bodo pospešile trajnostni razvoj podeželskih območij z uporabo digitalnih tehnologij v kmetijstvu. Projekt bo razvil vizijo trajnostne digitalizacije, ki bo prispevala k socialno-ekonomski tranziciji kmetijsko-živilskega sistema in mu omogočila večjo odzivnost na prihodnje gospodarske, družbene in okoljske izzive. To bo doseženo s pomočjo inovativnega sistemskega pristopa, ki izhaja iz potreb ključnih akterjev ter metodologije raziskovanja znotraj 21. živih laboratorijih v projektu. Za spremljanje stopnje digitalizacije ter predvidevanje stroškov in koristi se bodo preverjali trije kazalniki – digitalna pripravljenost kmetov, pripravljenost na razširjanje in naklonjenost digitalnemu ekosistemu.

Projekta CODECS ima namen izboljšati kolektivno zmogljivost za razumevanje, predvidevanje in vrednotenje stroškov in koristi, ki jih digitalizacija prinaša v področje kmetijstva. Prizadeva si vzpostaviti digitalne ekosisteme, ki bodo povečali neto koristi digitalizacije.

Program: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Stroški projekta: 7 499 707.00 EUR

Šifra projekta: /

Trajanje: 48 mesecev (september 2022-september 2026)

Partnerji:

 • University of Pisa (IT)
 • ACTA (FR)
 • INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN (FR)
 • IDELE (FR)
 • IFIP-INSTITUT DU PORC ASSOCIATION (FR)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)
 • Szechenyi Istvan University (University of GYOR) (HU)
 • European Association on Local Development (BE)
 • Ciheam Bari (IT)
 • EV ILVO (BE)
 • Agricultural Economics Research Institute (GR)
 • Czech University of Life Sciences Prague (CZ)
 • AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS (GR)
 • Biosense (RS)
 • University of Ljubljana (SI)
 • Farmers’ Parliament (LV)
 • University of Hohenheim (DE)
 • New Edu (SK)
 • INRAE (FR)
 • (AE)ScienceAgro (FR)
 • SRUC – The James Hutton Institute (UK)
 • Cultivate (IE)
 • Baltic Study Center (LV)
 • AgFutura (MK)
 • Consorzio pecorino toscano DOP (IT)
 • Estonian University of Life Science (EE)
 • Czech Society for Information Technology in Agriculture (CZ)
 • (ISO-TECH) Foundation Malopowska (PO)
 • University of Cordoba (ES)
 • University of Almeria (ES)
 • Associación de Organizaciónes de Productores de frutas y hortalizas de Almería (ES)
 • Wageningen Research (NL)
 • Ousterel LIT (FR)