Članica UL: UL Fakulteta za elektrotehniko

Šifra: V2-2252

Naziv projekta: Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti

Obdobje: 01.10.2022 – 30.9.2024

Letni obseg: FTE (SICRIS)

Vodja: izr. prof. dr. Matevž Pogačnik

Veda: Tehnika

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Geodetski Inštitut Slovenije, Fakulteta za elektrotehniko (SICRIS)

Partnerji


Koordinator: Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Partner: Geodetski institut Slovenije

Financiranje:


Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija

Vsebinski opis projekta

Stopnja invalidnosti v Evropi je visoka in sicer nekje med 10 in 15 %, pri čemer ima status invalida v Sloveniji približno 8 % prebivalstva. Glede na stopnjo oviranosti, je del te populacije zaposljiv, čeprav težko najde delo. Preostali del invalidov za delo ni zmožen, zato je v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (2006) potrebno na nediskriminatoren način poskrbeti za izboljšanje njihovega bivanja ter za čim večjo samostojnost in integracijo v družbo. Ena od možnosti za to je pravočasna uporaba novih informacijsko-komunikacijskih (IK) tehnologij, ki sicer zahtevajo veliko miselno in izobraževalno aktivnost, lahko pa signifikantno pomagajo invalidu v smeri zmanjšanja oviranosti.

 

Cilji projekta »Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti« so večplastni in zahtevajo kompromis med tehnologijo, družbo in potrebami invalidne osebe. Cilj raziskave je zasnovati sistem celostnih skupin naprav, pripomočkov, aplikacij in ostalih tehnoloških rešitev, ki vključujejo tako tehnologijo, organizacijo ter deležnike in ki se nanašajo na izbrane dejavnosti invalidov. Pri tem se je potrebno držati principa participativnosti – nobene odločitev brez sodelovanja invalidov. Pri tem je potrebno upoštevati tudi oviranost, tip in kategorijo invalidnosti, ob zavedanju, da invalidi niso edina ranljiva skupina s posebnimi potrebami in da tudi drugi ranljivi pripadniki populacije, kot na primer starejši prebivalci, tudi lahko potrebujejo podporo tako oblikovanih celostnih tehnoloških rešitev. Cilj projekta je raziskati tipične vsakdanje kompleksne dejavnosti bivanjskih, mobilnostnih, delovnih in drugih situacij, ki vključujejo tudi storitve javnih institucij in dostopanje do njih in katere bi lahko izboljšali s pomočjo celostni sistemov skupin novih pripomočkov in naprav ter naprednih tehnoloških rešitev, ki bodo tudi ustrezno podatkovno podprte. Na osnovi participacije, anketiranja in razgovorov z invalidi ob kognitivni simulaciji teh situacij je potrebno priti do nabora prioritetnih dejavnosti, ki jim jih je potrebno olajšati in skozi te do konkretnih usmeritev za uvrstitev novih IK pripomočkov in rešitev na obstoječi seznam, ki ga zagotavlja država. Glavni cilj raziskave bo zato oblikovanje konkretnih predlogov za oblikovanje celostnega sistema naprednih tehnoloških rešitev (skupine pripomočkov, naprav in rešitev) za izbrane dejavnosti, ki jih bodo s participativnim sodelovanjem  potrdili invalidi in jih bo potencialno lahko financiral MDDSZ.

Sestava projektne skupine: ULFE, GIS

Struktura projekta

Projekt je razdeljen v 4 delovne pakete, vsak paket pa v 2 oz. 3 aktivnosti (skupaj 10 aktivnosti). 4 aktivnosti bo vodil vodilni partner projekta, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Laboratorij za multimedijo). 6 aktivnosti bo vodil Geodetski inštitut Slovenije. Vse delovne pakete in aktivnosti bosta partnerja izvajala skupaj. Struktura delovnih paketov in aktivnosti je naslednja:

  • Delovni paket 1: ANALIZA ZAKONSKIH OBVEZNOSTI DO INVALIDOV
  • Delovni paket 2: ZASNOVA NABORA DEJAVNOSTI INVALIDOV OB PODPORI SODOBNIH PRIPOMOČKOV IN REŠITEV
  • Delovni paket 3: ZASNOVA SKUPIN SODOBNIH PRIPOMOČKOV IN REŠITEV ZA PODPORO DEJAVNOSTI INVALIDOV
  • Delovni paket 4: DISEMINACIJA REZULTATOV

Časovnica

Bibliografske reference

UL FE

GIS