HyPro4ST Zavezništvo za izobraževanje in podjetja ponuja inovativen in celosten pristop k izobraževanju in podpori obstoječih in bodočih projektnih vodij ter drugih strokovnjakov in študentov, ki delajo v trajnostni turistični industriji, z namenom spodbujanja inovacij s sode-lovanjem in pretokom znanja v visokošolskem izobraževanju. Glede na to, da turistična industrija vpliva na svetovno gospodarstvo in regionalni razvoj, postaja vprašanje njenega trajnostnega razvoja in projektiranja še posebej pomembno ter poudarja tudi pomen učinkovitega upravljanja lete.

Projekt HyPro4SΤ je namenjen razvoju veščin projektnega vodenja in digitalnih, zelenih, poslovnih ter ustvarjalnih veščin obstoječih in bodočih vodij projektov v sektorju trajnostnega turizma. Prav tako je namenjen izboljšanju veščin o naprednih trajnostnih, digitalnih, podjetniških in izobraževalnih metodah trenerjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskih trenerjev. Te cilje namerava projekt doseči z zasnovo, razvojem in izvajanjem modularnih poklicnih učnih načrtov, ki bodo temeljli na mikroučenju o trajnostnem in hibridnem vodenju projektov ter na mehkih veščinah, ki se neposredno odzivajo na potrebe identificirane v obstoječih raziskavah.

Trajnostni cilji Agende 2030 in Pariška deklaracija o podnebnih spremembah priznavajo ključno vlogo turističnega sektorja, ki predstavlja 1/10 svetovnega BDP in zaposlovanja. Zato je potrebno izobraziti in opolnomočiti vodje trajnostnega hibridnega projektnega vodenja, ki bodo opremljeni z vsemi tistimi kom-petencami, ki bi lahko pripomogle k doseganju zgoraj omenjenega cilja.

Projekt bo razvil:

  • Skupni program usposabljanja, HyPro4ST VOOC in praktični vodnik za trenerje;
  • Profil novega delovnega mesta “Tra-jnostni in hibridni projektni vodja” za trajnostni turistični sector ter s tem povezano shemo certificiranja;
  • Spletno izobraževalno središče /učilnico.

Specifični projektni cilji bodo vključevali:

  • Identifikacija posebnosti in izzivov v vsaki partner-ski državi na področju trajnostnega turizma ter po-treb po učenju in razvoju (L&D), ki se nanašajo na vrzeli uspešnosti vodij projektov, ki delajo na različnih področjih turistične industrije.
  • Dolgotrajen učinek projektnih rezultatov in njihova čezmejna prenosljivost z uporabo vseevropskega pristopa EQAVET, EQF/ECVET ter zagotavljanje ka-kovosti z mikro poverilnicami in podeljevanjem kreditnih točk.
  • Podpora izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, evropskega zelenega dogovora, evropskega načrta za oživitev gospodarstva in evropske agende znanj in spretnosti do leta 2030.

Partnerstvo sestavlja 17 partnerjev iz 6 evropskih držav:

Komentirajte